Home Aanmelden Login Informatie Leerlingenraad Lessen Respons Contact Resultatenwebsite LAKS
LAKS-monitor 2024
Deelnamevoorwaarden

Doelstellingen LAKS-monitor

De LAKS-monitor is hÚt tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en heeft als doel:
 1. Een helder en betrouwbaar beeld te geven van de tevredenheid van leerlingen op alle gewenste niveaus, zowel binnen de school als op landelijk niveau.
 2. De onderzoeksresultaten op dusdanige wijze te ontsluiten dat leerlingen(raden) en scholen er direct mee aan de slag kunnen om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Hierbij verklaren het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en de school de volgende inspanningen te zullen verrichten teneinde de doelstellingen van de LAKS-monitor 2024 te realiseren.

Inspanningen LAKS

LAKS:
 1. Zet zich in voor een helder verloop van het onderzoek.
 2. Is gedurende het onderzoeksproces aanspreekpunt en communiceert intensief met de deelnemende scholen, leerlingenraden en andere bij het onderzoek betrokken partijen, zoals het ministerie van OCW, Kwaliteitscholen en de VO-raad.
 3. Volgt bij de uitvoering van de LAKS-monitor 2024 het operationeel plan. Mocht daar, om uitsluitend zwaarwegende redenen toch van worden afgeweken, dan worden de deelnemende scholen hiervan door LAKS direct op de hoogte gebracht.
 4. Verspreidt via de scholen promotiemateriaal en verloot beloningen om de deelname aan het onderzoek te stimuleren. LAKS streeft daarmee, binnen haar vermogen, naar een zo hoog mogelijke respons.
 5. Zorgt voor een goede ontsluiting van de onderzoeksresultaten naar de scholen, leerlingen(raden) en eventueel andere belanghebbenden.

Inspanningen school

De school:
 1. Neemt kennis van de doelstellingen en het operationeel plan van de LAKS-monitor 2024 en onderschrijft deze door deelname aan het onderzoek.
 2. Meldt op tijd de klassen aan via het online aanmeldsysteem op de LAKS-monitor portal.
 3. Faciliteert digitale afname door het beschikbaar stellen van computers, of door leerlingen gebruik te laten maken van tablets of mobiele telefoon om de vragenlijst in te vullen.
 4. Levert inzet en inspanning om deelname aan het onderzoek onder alle opgegeven klassen te stimuleren en voldoende respons te behalen door onder andere:
  • Het promotiemateriaal van LAKS voor de LAKS-monitor actief te gebruiken om op die manier het onderzoek onder de aandacht van leerlingen te brengen;
  • De co÷rdinatoren/docenten goed te informeren over de afname van de LAKS-monitor, onder andere door verstrekking van de juiste inlogcodes en het ter beschikking stellen van de docentenhandleiding.
 5. Verklaart akkoord te gaan met openbaarmaking van de resultaten van de LAKS-monitor via laks-monitor.nl/resultaten zolang dit binnen de doelstellingen ligt die de LAKS-monitor voorstaat.
 6. Verklaart akkoord te gaan met de levering van de landelijke resultaten aan derden zolang dit binnen de doelstellingen ligt die de LAKS-monitor voorstaat. Resultaten die aan derden geleverd worden, zijn altijd geanonimiseerd.
 7. Stemt in met de kosten die voor het toevoegen van eigen vragen aan de vragenlijst in rekening worden gebracht.

Wat zijn de consequenties als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan?
 1. Indien niet aan deze voorwaarden voor deelname aan het onderzoek wordt voldaan dan:
  • Is het bij onvoldoende respons niet mogelijk om de schoolresultaten te leveren.

Als de school akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden, dan geeft de school aan kennis te hebben genomen van de onderzoeksopzet (zoals beschreven in het operationeel plan) en onderschrijft de doelstellingen van de LAKS-monitor en de voorwaarden voor deelname.